Teun Vink

Teun Vink werkt op basis van hoge energie.

 

2. Inzet en eigen verantwoordelijkheid 


3. Wij werken in vertrouwen.


4. Verhindering.


Bij het afzeggen van afspraken voor coaching of therapie dient dit uiterlijk 24 uur van te voren te worden gedaan. Indien dit niet het geval is, wordt het volledige bedrag van het consult doorberekend.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan bij voorkeur telefonisch. Tijdens het coachen van cliënten wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst/afspraken 

De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst/afspraken te ontbinden, indien de cliënt (en/of de ouders) de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst/afspraken onmogelijk is of indien er zich:

anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst/afspraken in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst/afspraken wordt/worden ontbonden, zijn de vorderingen van de coach op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Betalingsvoorwaarden 


6.1
De in rekening gebrachte kosten dienen direct contant of per pin betaald te worden.

6.2
De cliënt blijft ten alle tijden gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3
Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.

6.4
In het geval de cliënt niet tijdig en/of volledig betaald, is deze in verzuim. De coach is dan gerechtigd om over het factuurbedrag,dan wel het restant ervan wettelijk rente bij de cliënt in rekening te brengen. De coach is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan incasso verbonden zijn (met begrip van de buiten gerechtigde kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.

6.5
Bij betalingsachterstand is de coach bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten bij contante betaling.

6.6
De betalingsplicht wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de coach indient over de factuur en/of betalingsverplichting, tenzij de coach instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7
De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of de coach verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.saints.nl Van toepassing is steeds de versie die op www.saints.nl kenbaar is voor de client.